L’Organització de Productors, com a entitat reconeguda a la legislació europea, té com a objectius genèrics els contemplats a la Política Pesquera Comuna, dictada per la Comissió Europea i recollida al Reglament (UE) Nº 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Específicament contempla les següents prioritats:

• La gestió conjunta de les pesqueries de la zona FAO 37.1

• Modernitzar l’activitat pesquera amb la incorporació de noves tecnologies.

• Millorar el coneixement de la situació dels recursos pesquers i col·laborar amb els centres de recerca públics i privats.

• Reforçar la formació i qualificació professional dels productors associats.

• Conèixer el mercat i les tendències de consum.

• Millorar la competitivitat de la flota.

• Obtenir un major grau de representació i presència als organismes i fòrums on s’adopten decisions sobre l’activitat pesquera.